Hơn 40 năm qua, nơi đây còn là vị trí đóng quân của Trường Sĩ quan Chính trị - cái nôi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ chính trị, cán bộ khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Đồng hành với truyền thống của trường, Phòng Khoa học quân sự có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý có hiệu quả các mặt hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN&MT). Thành tích trong 30 năm xây dựng và trưởng thành của phòng đã góp phần tạo nên “chất” khoa học ở ngôi trường trong thành cổ Kinh Bắc…

Bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đã được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật… Từ đó, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết mà lý luận và thực tiễn đặt ra. Phòng đã hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, các khoa giáo viên nghiên cứu đổi mới mô hình, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học; nghiên cứu các đề tài, chuyên đề; tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học. Trong đó, tham mưu chỉ đạo, triển khai nghiên cứu và quản lý một đề tài khoa học cấp Nhà nước, 9 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 71 đề tài cấp ngành, 46 đề tài cấp trường, hơn 5.000 đề tài cấp phòng, khoa, ban, hệ, tiểu đoàn...

leftcenterrightdel
Hoạt động nghiên cứu của Phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh đó, phòng còn tham mưu tổ chức nghiên cứu, quản lý biên soạn, xuất bản hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Thường xuyên nâng cao chất lượng nghiên cứu sản phẩm, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tính khoa học, cập nhật những vấn đề về lý luận và thực tiễn, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng. Cho đến nay, phòng đã tham gia biên soạn, xuất bản 102 bộ giáo trình, 239 tập bài giảng, tài liệu dạy học, 34 đầu sách, không để xảy ra sai sót về quan điểm chính trị cũng như chất lượng khoa học.

Phòng Khoa học quân sự đã tham mưu có hiệu quả hoạt động xây dựng tiềm lực khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tiềm lực khoa học với xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng được ngày càng tốt yêu cầu về sự phát triển của nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường chính quy. Đồng thời, phòng còn hoàn thành tốt việc tham mưu nghiên cứu phát triển hạ tầng, triển khai kết nối đường truyền trực tuyến Khu A (Bắc Ninh) và Khu B (Thạch Hòa, Hà Nội); bảo đảm hệ thống kết nối mạng quân sự (mạng LAN) đến các cơ quan, các khoa giáo viên, phòng Hồ Chí Minh, chỉ huy các đơn vị quản lý học viên và internet dùng chung; phát triển các điểm mạng, bổ sung máy chủ, máy trạm và khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng học chuyên dùng, phòng máy thư viện số, phòng học ngoại ngữ, phòng truy cập internet tập trung.

Phát huy thành tích 30 năm xây dựng và phát triển, Phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục quán triệt, bám sát nghị quyết của các cấp về phát triển hoạt động KHCN&MT, ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), góp phần khẳng định vị thế, uy tín khoa học, giáo dục-đào tạo, nơi bồi dưỡng cán bộ chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự của quân đội và quốc gia.

(*) Thượng tá, TS, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị.

ĐẶNG DUY THÁI (*)