Giải phóng nhà lao Thừa Phủ
<font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phủ<font class='highlight'>font>
1/15/2018 8:33:54 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Loan<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiểu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>20<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tập<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đại<font class='highlight'>font>”-<font class='highlight'>font>gửi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>san<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>niệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sâu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dậy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xuân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mậu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1968<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Xin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đọc<font class='highlight'>font>.
Trên kỳ đài cố đô
<font class='highlight'>font>Trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đô<font class='highlight'>font>
1/15/2018 8:33:54 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Đúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>8<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>30<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phút<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đán<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1968<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cột<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>suốt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>25<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ít<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biết<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kéo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khăn<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khổ<font class='highlight'>font>.
Những “vận động viên bóng chày” trên Đường Hồ Chí Minh
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chày<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font>
1/15/2018 7:47:53 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Ngay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1967<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Cuba<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>muốn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khói<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhằm<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>chia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>niềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ca<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>”.
Những ngày trên chiến trường nước bạn
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạn<font class='highlight'>font>
1/8/2018 4:17:57 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Gần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>40<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nhưng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Campuchia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>độ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Pôn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Pốt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>còn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẹn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>LLVT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Duy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tiến<font class='highlight'>font>.
<font class='highlight'>font>Đám<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cưới<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hoàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đan<font class='highlight'>font>
1/8/2018 4:17:57 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Thiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hoàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đan<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>1928<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>2003<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khoa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>vốn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trận<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vậy<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>riêng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font>.
Siêu pháo đài bay thảm bại trên bầu trời Hà Nội
"<font class='highlight'>font>Siêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bay<font class='highlight'>font>" <font class='highlight'>font>thảm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trời<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>
12/12/2017 10:02:49 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỳ<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tranh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lạnh<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lược<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>400<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>B<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>52<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẵn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ném<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bom<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phương<font class='highlight'>font>.
Những ngày tháng Chạp năm ấy qua “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chạp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> “<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giỏi<font class='highlight'>font>”
12/12/2017 10:02:48 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Ba<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mươi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>máy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>B<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>52<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hoa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> “<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>-<font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Biên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>17<font class='highlight'>font>,<font class='highlight'>font>6<font class='highlight'>font>% <font class='highlight'>font>tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>B<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>52<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font>.
Anh hùng Nguyễn Như Trang và chiến công từ mặt trận Hà Nội đến Hòa Bình
<font class='highlight'>font>Anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Như<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trận<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hòa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font>
12/12/2017 10:02:48 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>11<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1946<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đô<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>gấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rút<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuẩn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mọi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lược<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiểu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ba<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Riêng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>do<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Như<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cán<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>11<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lợn<font class='highlight'>font>.
Những người thầy trên xứ sở Bạch dương
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thầy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dương<font class='highlight'>font>
12/12/2017 10:02:48 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Cuối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1967<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phòng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lập<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>chúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tập<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đặc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biệt<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>12<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1967<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>chúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Zabaikan<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>ga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font>.
Nhớ Vladimia Borisavik trên công trường Phả Lại
<font class='highlight'>font>Nhớ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vladimia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Borisavik<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lại<font class='highlight'>font>
11/7/2017 9:40:07 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Tôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếc<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chụp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tấm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>anh<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Ba<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tay<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghĩ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tha<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhớ<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Nhớ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>80<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>máy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhiệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lại<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ghi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đậm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hữu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trước<font class='highlight'>font>.

Giải phóng nhà lao Thừa Phủ

QĐND - Nhà văn Đặng Đình Loan-tác giả bộ tiểu thuyết lịch sử 20 tập “Đường thời đại”-gửi cho Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng bài viết về kỷ niệm sâu sắc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở thành phố Huế, nơi ông có mặt ở cánh quân Tây Nam. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

go top