Nữ chỉ huy du kích trên núi Chúa
<font class='highlight'>font>Nữ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>du<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>núi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chúa<font class='highlight'>font>
3/16/2018 5:03:38 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Chuyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>như<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>14<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuổi<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lửa<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>cứu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font>.
Người dũng sĩ không bị lãng quên
<font class='highlight'>font>Người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lãng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quên<font class='highlight'>font>
3/16/2018 5:03:37 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>B41<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>M48<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>M113<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cheo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Reo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mùa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1975<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sử<font class='highlight'>font>.
Ngày Mồng Một năm Mậu Ngọ 1258 ở điện Thiên An
<font class='highlight'>font>Ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mậu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ngọ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1258<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font>
2/9/2018 4:52:49 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sau<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>18<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ngô<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thì<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhậm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gọi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giặc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đô<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trọ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đuổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font>”, <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>14<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chạp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tỵ<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>19<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1258<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>trước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ép<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lược<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>triều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>đứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tông<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rút<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>toàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phù<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lỗ<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>huyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sóc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sơn<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ngoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hưng<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hưng<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>, <font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>bỏ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngỏ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đô<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giặc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếm<font class='highlight'>font>.
Mười một cái Tết trên chiến trường
<font class='highlight'>font>Mười<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font>
2/9/2018 1:49:24 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>B<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>miền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1966<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Nếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thì<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>248<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>y<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>y<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>chia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>13<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thì<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đôi<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>6<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hai<font class='highlight'>font>.
Chơi Tết trên sông
<font class='highlight'>font>Chơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sông<font class='highlight'>font>...
2/9/2018 1:49:24 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Noel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Gòn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rộn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ràng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tết<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sông<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>kênh<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>rạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dìu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ghe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cửu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>miệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vườn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dương<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dòng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font>…
<font class='highlight'>font>Đón<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chốt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chặn<font class='highlight'>font>
2/9/2018 1:49:23 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1973<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>19<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>mở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rộng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>soát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Paris<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lực<font class='highlight'>font>.
Giải phóng nhà lao Thừa Phủ
<font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phủ<font class='highlight'>font>
1/15/2018 8:33:54 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Loan<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiểu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>20<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tập<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đại<font class='highlight'>font>”-<font class='highlight'>font>gửi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>san<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>niệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sâu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dậy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xuân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mậu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1968<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Xin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đọc<font class='highlight'>font>.
Trên kỳ đài cố đô
<font class='highlight'>font>Trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đô<font class='highlight'>font>
1/15/2018 8:33:54 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Đúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>8<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>30<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phút<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đán<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1968<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cột<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>suốt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>25<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ít<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biết<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kéo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khăn<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khổ<font class='highlight'>font>.
Những “vận động viên bóng chày” trên Đường Hồ Chí Minh
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chày<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font>
1/15/2018 7:47:53 AM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Ngay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1967<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Cuba<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>muốn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khói<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhằm<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>chia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>niềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ca<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>”.
Những ngày trên chiến trường nước bạn
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạn<font class='highlight'>font>
1/8/2018 4:17:57 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Gần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>40<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nhưng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Campuchia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>độ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Pôn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Pốt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>còn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẹn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>LLVT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Duy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tiến<font class='highlight'>font>.

Nữ chỉ huy du kích trên núi Chúa

QĐND - Chuyện như huyền thoại: Mới 14 tuổi, một người con gái đã là Xã đội phó ở “đất lửa” Quảng Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

go top