Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng xin trích đăng một phần nội dung lá thư này.

“Ngay từ những giờ phút đầu tiên của cuộc chiến, chúng tôi đã ngạc nhiên vì sự chững chạc và anh dũng của các chiến sĩ của ông bao nhiêu thì lúc đầu bị bắt giữ, chúng tôi lại càng ngạc nhiên bấy nhiêu về những đối xử tốt của họ đối với chúng tôi. Những việc làm như: Thu nhặt ngay những người bị thương trong khi đang diễn ra trận đánh Đường thuộc địa số 4, đối xử tử tế và trả tự do cho tù binh... là bấy nhiêu chứng cớ vạch trần sự tuyên truyền dối trá của thực dân Pháp mà mục đích của chúng là sử dụng chúng tôi, những cán bộ cũ của Quân đội giải phóng nước Pháp để chống lại những người đang giải phóng một cách chính đáng đất nước Việt Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Pháp, Mỹ.

Quân đội nhân dân Việt Nam được khích lệ bằng lý tưởng dân chủ, được sinh ra từ nhân dân, được ông chỉ huy đúng đắn và ý thức được sự nghiệp chính nghĩa mà họ đang bảo vệ, nên họ tin chắc vào thắng lợi cuối cùng. Trái lại, quân đội viễn chinh Pháp ở Viễn Đông chỉ chiến đấu vì quyền lợi của một nhóm tư bản, đi ngược lại ý muốn của nhân dân Pháp và gây đau thương cho cả hai đất nước chúng ta. Là đội quân đánh thuê, không có bất cứ một lý tưởng nào khích lệ họ nếu không phải vì sự thỏa mãn thấp hèn bằng việc thăng chức nhanh, nhận được lương khá hơn hay là hy vọng một chiếc huân chương.

Trong suốt 14 tháng bị bắt giữ, chúng tôi được đối xử như những con người chứ không phải như những kẻ thù, được nuôi dưỡng như các chiến sĩ Việt Nam, được chính những người dân mà chúng tôi đã mang đến cho họ sự đổ nát và tang tóc, cho ở trọ. Chúng tôi chỉ phải làm việc để bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần của chúng tôi. Chính sách này phù hợp với lý tưởng mà vì nó các ông đang chiến đấu.

Bây giờ, chúng tôi sắp trở lại phía bên kia, chúng tôi xin thề sẽ dấn sâu hơn nữa vào sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam và chúng tôi hứa tham gia hơn nữa vào cuộc tranh đấu vì hạnh phúc của các dân tộc. Cùng với nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam, những người đã đi trước chúng tôi trong cuộc đấu tranh, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được mục đích chung của chúng ta, đó là sự xích lại bạn bè, là độc lập và tự do của cả hai dân tộc chúng ta trong hòa bình được lập lại ở Việt Nam và trong hòa bình thế giới được củng cố vững chắc”.

THANH TÚ (sưu tầm và biên soạn)