Nghị quyết khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Những tư tưởng của Người là hiện thân khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”.

Ấy vậy mà, các thế lực thù địch trong nước và quốc tế, trong âm mưu và hành động chống phá cách mạng Việt Nam, lại ra sức xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh, hòng “hạ bệ thần tượng” của nhân loại tiến bộ và nhân dân Việt Nam.

Theo Tiến sĩ (TS) Nguyễn Văn Đạo (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), chủ thể xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh gồm 4 đối tượng. Một là, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. Hai là, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt ở nước ngoài. Ba là, các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị ở trong nước. Bốn là, các đối tượng có nhận thức chính trị thấp kém, lệch lạc hoặc vì ham danh, hám lợi.

Bốn đối tượng nói trên tiến hành xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh bằng những thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt khác nhau, nhưng bao trùm lên cả chính là chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. Hiện nay, các đối tượng này tồn tại dưới vỏ bọc là các “cơ quan đặc biệt” ở một số nước có âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Họ hỗ trợ tài chính và “giật dây” chỉ đạo các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. Điển hình như cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” hay gọi tắt là “Việt Tân”, tổ chức đã bị Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách tổ chức khủng bố, phản động. Ngoài ra, còn có các hội, nhóm phản động người Việt ở nước ngoài như: “Quê mẹ”, “Thanh niên cờ vàng”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Viện vận động dân chủ cho Việt Nam”, “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam”...

Cùng với tài trợ cho các tổ chức chống phá cách mạng Việt Nam ở hải ngoại, các thế lực phản động quốc tế còn câu kết, móc nối với các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị ở trong nước đang hoạt động núp dưới vỏ bọc “các tổ chức xã hội dân sự độc lập” với các tổ chức tự xưng như: "Diễn đàn xã hội dân sự", "Hội anh em dân chủ"; "Hội bầu bí tương thân"; "Hội cựu tù nhân lương tâm"; "Mạng lưới blogger Việt Nam"; "Nhóm từ đảng", v.v.. Một số người khác vì tham danh, hám lợi mà bị lôi kéo, kích động tham gia xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh. Không ít người cả trong và ngoài nước đã lấy việc chống phá cách mạng Việt Nam, xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh là nghề “làm chính trị để kiếm sống”. Thực chất “sứ mệnh” của họ là làm theo sự chỉ đạo, sắp đặt của các thế lực phản động nước ngoài; cạnh tranh khốc liệt, thậm chí khủng bố, ám hại nhau cũng bởi tranh giành tiền tài trợ.

Theo Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân: Để “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau. Trước hết, chúng đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc trên hệ thống các đài và chương trình phát thanh tiếng Việt có nội dung chống Việt Nam. Đồng thời, chúng tập trung xuyên tạc qua các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội trên internet. Ngoài ra, chúng còn truyền thông, tán phát các hồi ký, các ấn phẩm, tài liệu, phim có nội dung xấu...

Thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh được các thế lực thù địch tiến hành rất tinh vi, xảo quyệt. Đối với thân thế, đời tư, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng thường bám vào những sự kiện có thực để từ đó thêm thắt, bịa đặt, dựng chuyện trắng trợn để đánh vào tâm lý hiếu kỳ, tò mò của công chúng. Các đài, báo phản động ở nước ngoài; các tài khoản mạng xã hội của các “nhà dân chủ” tự xưng còn thường xuyên tổ chức các “diễn đàn”, “phỏng vấn nhân chứng”, tranh luận “quyết liệt” nhằm xuyên tạc về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục đích sâu xa của việc xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh, theo PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là để tiến tới xóa bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, một thủ đoạn mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường sử dụng là đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối của Đảng, lấy tấm gương đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh để đối lập với thực trạng một bộ phận không nhỏ đảng viên rơi vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để quy chụp "Đảng ta đã hư hỏng". Ở thủ đoạn này, chúng lại ra vẻ “thừa nhận” Hồ Chí Minh để xuyên tạc rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay không còn tốt đẹp như thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống". Vì thế, "phải bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam".

Thành công lớn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng khiến các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vô cùng tức tối. Chúng đang ra sức huy động nguồn lực tài chính, “hà hơi, tiếp sức” cho các tổ chức phản động ở nước ngoài, móc nối với các tổ chức, cá nhân phản động, cơ hội trong nước đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh tiếp tục được xác định là một “trụ cột” trên mặt trận tư tưởng, hòng tạo ra “đột phá khẩu” phá rã niềm tin của nhân dân, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “hạ bệ thần tượng” tiếp tục là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân Việt Nam; là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động nhằm "hạ bệ" lãnh tụ Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết cần đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Ở đâu để mất dân chủ, làm cho niềm tin của quần chúng vào Đảng, Bác Hồ bị suy giảm thì nơi đó sẽ là “mảnh đất” để các thế lực thù địch tìm đến “gieo mầm” làm lệch lạc về nhận thức của quần chúng nhân dân. Chú trọng xây dựng tình đoàn kết trong tập thể, cộng đồng dân cư; tích cực xóa đói, giảm nghèo, “không để ai bị tụt lại phía sau”. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giúp mọi giai tầng trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức được những giá trị cao đẹp của nhân cách Hồ Chí Minh; làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tinh thần chủ đạo trong đời sống xã hội. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các cấp bộ Đảng, chính quyền, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện sớm âm mưu, hoạt động của các tổ chức, cá nhân có tư tưởng, hành động thù địch, tuyên truyền xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chủ động đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, cần thường xuyên nắm âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với các loại cơ hội chính trị trong nước. Lãnh đạo, vận động các tổ chức quần chúng, tập thể, cá nhân đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh trên không gian mạng, tạo ra một thế trận “chiến tranh nhân dân” trên internet để phản bác các quan điểm sai trái thù địch...

Mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận Hồ Chí Minh chỉ là những "đòn" vô vọng trước một giá trị vĩnh hằng, như khẳng định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội thảo quốc tế “Hồ Chí Minh-Việt Nam-hòa bình thế giới” tổ chức tại Ấn Độ năm 1991: “Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi”.

THANH HỒNG