leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân. Ảnh: TUẤN TÚ

“Công tác xây dựng nội bộ luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì đó là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là cơ sở để Tổng cục Chính trị (TCCT) hoàn thành chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Với các đầu mối đơn vị trực thuộc Cơ quan TCCT hiện nay, phải được quan tâm xây dựng vững mạnh, đặc biệt là phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chú trọng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tạo nên sức mạnh tổng hợp và chất lượng tham mưu…”. Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TCCT (22-12-1944 / 22-12-2019).

Cơ quan chiến lược và công tác xây dựng nội bộ

Phóng viên (PV): Theo đề nghị của TCCT, ngày 23-10-2000, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định công nhận ngày 22-12-1944 là ngày truyền thống của TCCT QĐND Việt Nam. Việc ngày truyền thống của TCCT trùng với ngày thành lập QĐND Việt Nam nói lên điều gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Lê Hiền Vân: Trước hết chúng ta trở lại thời điểm 75 năm trước với sự kiện ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam vào ngày 22-12-1944. Đội với 34 cán bộ, chiến sĩ, chia làm ba tiểu đội, do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm chính trị viên. Đội có 4 đảng viên cộng sản lập thành một chi bộ lãnh đạo mọi mặt.

Một tuần sau, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phát triển thành đại đội. Đại đội có Ban công tác chính trị gồm: Trưởng ban là chính trị viên đại đội, ba chính trị viên trung đội và một đồng chí có năng lực hoạt động công tác chính trị. Sau đó, Ban công tác chính trị phát triển lên thành cấp cục và sau này là cấp tổng cục. TCCT là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam, với trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong xây dựng quân đội về chính trị, là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong toàn quân, quá trình xây dựng, trưởng thành của TCCT gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, với sự nghiệp xây dựng quân đội về chính trị.

Trong Thư chúc mừng TCCT đón nhận Huân chương Sao Vàng và kỷ niệm Ngày truyền thống lần đầu tiên vào ngày 22-12-2000, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Việc lấy ngày 22-12-1944 là Ngày truyền thống của TCCT “đã phản ánh đúng một sự thật lịch sử: Có quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của quân đội cách mạng”.

PV: Trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam và TCCT luôn có đóng góp quan trọng của cơ quan TCCT. Là Bí thư Đảng ủy Cơ quan, đề nghị đồng chí cho biết khái quát về quá trình ra đời, vai trò của Đảng bộ và Cơ quan TCCT qua các giai đoạn cách mạng?

Trung tướng Lê Hiền Vân: Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, LLVT ngày càng phát triển mạnh mẽ; từ trung đội trở lên đều có tổ chức Đảng lãnh đạo. Cuối năm 1946, cơ quan chính trị cấp toàn quân được thống nhất, tổ chức biên chế bước đầu cơ bản được hình thành, Chi bộ đảng Cơ quan Cục Chính trị được thành lập. Ngày 11-7-1950,

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 121/SL về ấn định các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam; tổ chức và nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu, TCCT, Tổng cục Cung cấp. Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển của cơ quan chính trị toàn quân; đồng thời, Chi bộ Cơ quan Cục Chính trị phát triển thành Đảng bộ Cơ quan TCCT trực thuộc Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương).

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ Cơ quan TCCT luôn là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng TCCT, Đảng bộ Cơ quan TCCT đã lãnh đạo cơ quan quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực của Đảng bộ Quân đội.

PV: Thực chất của công tác xây dựng Cơ quan TCCT là công tác xây dựng nội bộ của cơ quan tham mưu chiến lược. Đồng chí có thể chia sẻ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác quan trọng này?

Trung tướng Lê Hiền Vân: Theo tôi, ở đây nên hiểu theo hai khía cạnh: Thứ nhất, Cơ quan TCCT với chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp lớn, để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả CTĐ, CTCT, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Thứ hai, là công tác xây dựng tổ chức, con người, nhất là tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện. Trong xây dựng cơ quan có xây dựng cơ quan chiến lược và xây dựng nội bộ cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Điều tôi muốn nhấn mạnh, là để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và vị thế quan trọng nêu trên thì các tổ chức Đảng, đơn vị của cơ quan TCCT phải thực hiện nghiêm túc và thực chất nguyên tắc tập trung dân chủ-nguyên tắc cơ bản, bao trùm, xuyên suốt trong mọi tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Đây cũng là nguyên tắc mà các thế lực phản động, thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá, hòng làm suy yếu sức mạnh của các tổ chức Đảng, suy yếu quân đội. Trong nội bộ, nếu xem nhẹ, hạ thấp cũng như nhận thức không thấu đáo, thực hiện không đến nơi đến chốn nguyên tắc này thì không chỉ làm tổn hại đến vị thế, sức mạnh của các tổ chức Đảng, mà còn là một trong những căn nguyên dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Phát huy và thực hiện theo truyền thống “28 chữ”

PV: Những năm qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, hiệu quả nhằm xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Lê Hiền Vân: Trong những năm qua, Đảng bộ đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03-CT/TW, 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII); Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Trong mọi hoạt động lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, trong đó công tác tư tưởng được chú trọng và đi trước một bước; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; hệ thống quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kịp thời, nhất là quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan TCCT có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tiến hành có nền nếp, hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng được đề cao. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn kiên định, vững vàng, có phẩm chất, năng lực, phong cách tốt; thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiền Vân thăm và động viên các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: HỒNG SÁNG

PV: Để giữ vững và phát huy truyền thống của TCCT, thời gian tới trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ và Cơ quan TCCT cần tập trung vào các chủ trương, giải pháp như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Lê Hiền Vân: Những năm tới, với Đảng bộ Cơ quan TCCT, trước nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT đặt ra nhiều nội dung mới, đòi hỏi cao trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổng cục. Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược về CTĐ, CTCT, Cơ quan TCCT tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 606-NQ/QUTW, ngày 16-6-2018 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo... Phát huy truyền thống và thành tích những năm qua, các tổ chức đảng, đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động trong Cơ quan TCCT cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cơ quan TCCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa bao trùm, chi phối các nội dung, giải pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT. Bởi, có xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức mới có đủ năng lực quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách sâu sắc, nhạy bén trước diễn biến của tình hình, đề ra biện pháp lãnh đạo đúng và tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của tổng cục.

Hai là, nắm vững tình hình và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Đường lối, nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của Đảng, của quân đội giao cho TCCT đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trước mắt, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Cơ quan TCCT phải có bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm vững vàng, sắc sảo, nhạy bén về chính trị; có năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất CTĐ, CTCT ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, xây dựng nội bộ thực sự trong sạch, cả cơ quan TCCT là một khối đoàn kết, thống nhất, cả trong ý chí và hành động. Trước hết mỗi tổ chức, đơn vị và từng người cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCCT. Hiểu rõ, phát huy và thực hiện có hiệu quả theo truyền thống “28 chữ” của TCCT, đó là: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng”. Luôn đề cao việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình, coi đây là vũ khí, là cẩm nang, là thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức và con người…

Phát huy dân chủ nội bộ nhưng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội... Đây là kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Cơ quan TCCT, đến nay còn nguyên tính thời sự.

Ở đâu dân chủ được phát huy thì ở đó có kỷ luật tốt, ngược lại có kỷ luật, kỷ cương thì dân chủ mới được phát huy thực chất và hiệu quả.

 PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

THƯ BÌNH - BÍCH TRANG (thực hiện)