Cuối thế kỷ 19, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc. Sự thống trị tàn bạo của thực dân đã làm cho mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là các phong trào Cần Vương, Đông Du, cuộc vận động cải cách của Phan Châu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế... Tuy các cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt nhưng cuối cùng đều thất bại, thậm chí bị đàn áp đẫm máu vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đó, tháng 6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1920, Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận thức được chân lý: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì “trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Từ nhận thức đó, từ năm 1921 đến 1929, Nguyễn Ái Quốc đã ra sức chuẩn bị về các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội (Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên). Bằng sự truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn Ái Quốc, Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, đã góp phần thúc đẩy cách mạng ở nước ta phát triển, dẫn đến thành lập các tổ chức cộng sản ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản chỉ trong một thời gian ngắn phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Song sự tồn tại của 3 tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một đảng thống nhất lãnh đạo.

Từ ngày 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Hội nghị cũng thông qua “Lời kêu gọi” của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột. Những văn kiện quan trọng nêu trên là cương lĩnh đầu tiên của Đảng và ngày 3-2-1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên làm cách mạng và giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975) xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Qua hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn trên là tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển trong những năm tới; khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại để chúng ta tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ những thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện đổi mới đất nước, có thể khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tiếp nối những thành tựu của 92 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngày nay, Đảng ta đang tiếp tục tự đổi mới mạnh mẽ để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Uy tín của Đảng đang rất cao, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đó là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân tự tin bước vào chặng đường mới, một tương lai tươi sáng cho toàn dân tộc đang mở ra phía trước.

VŨ HỒNG KHANH